Review Committee decorative dots      (English and French Papers)

Review Committee
-  AN Chengbi (China)
-  Bruno BOSSIS (France)
-  Bill BRUNSON (Sweden)
-  CHEN Hui-Mei (Taiwan)
-  Pierre COUPRIE (France)
-  Ricardo DAL FARRA (Argentina/Canada)
-  Ken FIELDS (Canada)
-  Kerry HAGAN (Ireland)
-  HUANG Chun-Zen (Taiwan)
-  KOJIMA Yuriko (Japan)
-  Tatjana MEHNER (Germany)
-  Raúl MINSBURG (Argentina)
-  MIZUNO Mikako (Japan)
-  Peter NELSON (United Kingdom)
-  Robert NORMANDEAU (Canada)
-  OSAKA Naotoshi (Japan)
-  Margaret SCHEDEL (USA)
-  Vincent TIFFON (France)
-  Hasnizam Abdul WAHID (Malaysia)
-  Lonce WYSE (Singapore)
-  Laura ZATTRA (Italy)

Review Committee decorative dots      (Chinese Abstracts)

Review Committee
-  Yang Yandi (Chairman))
-  Jia Daqun (Vice-chairman)
-  An Chengbi (Exceutive Chairman)
-  He Xuntian
-  Han Baoqian
-  Han Zhonge
-  Lian Guanshen
-  Song Jing
-  Lian Xiansheng?iTaiwan?j
-  Xu Shuya (Director)